minings custom_top_html:no
default debug random = 0 / type = LIST / detected = LIST
BTC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 12,028,000 KRW
 • 9,799.13 USD
▼ -0.7% -84,000 KRW -3.5% -442,536 KRW 6,651 BTC
코인원
 • 12,038,000 KRW
 • 9,807.28 USD
▲ +5.0% +577,000 KRW -3.5% -432,536 KRW 2,485 BTC
빗썸
 • 12,037,000 KRW
 • 9,806.46 USD
▲ +5.0% +577,000 KRW -3.5% -433,536 KRW 4,782 BTC
빗파
 • 12,489,602 KRW
 • 10,175.19 USD
▲ +7.1% +831,226 KRW 13,947 BTC
바이낸스
 • 12,467,294 KRW
 • 10,157.02 USD
▲ +7.1% +828,238 KRW 82,083 BTC
비트지
 • 12,449,103 KRW
 • 10,142.20 USD
▲ +8.0% +921,215 KRW 61,984 BTC
ETH
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 293,300 KRW
 • 238.95 USD
▼ -0.4% -1,200 KRW -3.4% -10,326 KRW 88,638 ETH
코인원
 • 293,000 KRW
 • 238.71 USD
▲ +4.2% +11,800 KRW -3.5% -10,626 KRW 32,693 ETH
빗썸
 • 293,000 KRW
 • 238.71 USD
▲ +4.2% +11,700 KRW -3.5% -10,626 KRW 36,641 ETH
빗파
 • 304,164 KRW
 • 247.80 USD
▲ +6.3% +18,093 KRW 99,104 ETH
바이낸스
 • 303,550 KRW
 • 247.30 USD
▲ +6.2% +17,712 KRW 850,751 ETH
비트지
 • 303,133 KRW
 • 246.96 USD
▲ +6.9% +19,486 KRW 1,041,876 ETH
XRP
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 250 KRW
 • 0.20 USD
▼ 0.0% 0.000 KRW -3.5% -9 KRW 69,696,519 XRP
코인원
 • 250 KRW
 • 0.20 USD
▲ +1.8% +4 KRW -3.5% -9 KRW 21,001,576 XRP
빗썸
 • 250 KRW
 • 0.20 USD
▲ +1.7% +4 KRW -3.5% -9 KRW 20,925,725 XRP
빗파
 • 260 KRW
 • 0.21 USD
▲ +3.8% +10 KRW 9,504,633 XRP
바이낸스
 • 259 KRW
 • 0.21 USD
▲ +3.8% +10 KRW 160,686,714 XRP
비트지
 • 259 KRW
 • 0.21 USD
▲ +4.1% +10 KRW 146,160,617 XRP
LTC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 57,350 KRW
 • 46.72 USD
▲ +0.1% +80 KRW -3.3% -1,951 KRW 18,005 LTC
코인원
 • 57,400 KRW
 • 46.76 USD
▲ +3.6% +2,000 KRW -3.2% -1,901 KRW 7,797 LTC
빗썸
 • 57,350 KRW
 • 46.72 USD
▲ +3.7% +2,050 KRW -3.3% -1,951 KRW 9,786 LTC
빗파
 • 59,494 KRW
 • 48.47 USD
▲ +5.8% +3,240 KRW 31,453 LTC
바이낸스
 • 59,311 KRW
 • 48.32 USD
▲ +5.5% +3,105 KRW 631,095 LTC
비트지
 • 59,275 KRW
 • 48.29 USD
▲ +6.1% +3,423 KRW 1,274,911 LTC
BCH
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 301,650 KRW
 • 245.75 USD
▲ +0.2% +550 KRW -2.9% -9,067 KRW 24,306 BCH
코인원
 • 300,000 KRW
 • 244.41 USD
▲ +3.4% +10,000 KRW -3.4% -10,717 KRW 6,396 BCH
빗썸
 • 301,400 KRW
 • 245.55 USD
▲ +3.9% +11,400 KRW -3.0% -9,317 KRW 15,412 BCH
바이낸스
 • 310,632 KRW
 • 253.07 USD
▲ +5.5% +16,080 KRW 139,692 BCH
비트지
 • 310,583 KRW
 • 253.03 USD
▲ +6.2% +18,007 KRW 379,974 BCH
ETC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 8,535 KRW
 • 6.95 USD
▼ -0.1% -10 KRW -3.7% -327 KRW 983,454 ETC
코인원
 • 8,540 KRW
 • 6.96 USD
▲ +1.4% +120 KRW -3.6% -322 KRW 130,740 ETC
빗썸
 • 8,540 KRW
 • 6.96 USD
▲ +1.4% +115 KRW -3.6% -322 KRW 202,522 ETC
빗파
 • 8,865 KRW
 • 7.22 USD
▲ +2.8% +241 KRW 64,671 ETC
바이낸스
 • 8,855 KRW
 • 7.21 USD
▲ +3.3% +281 KRW 2,354,603 ETC
비트지
 • 8,852 KRW
 • 7.21 USD
▲ +3.5% +299 KRW 4,177,577 ETC
QTUM
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 2,255 KRW
 • 1.84 USD
▲ +0.9% +20 KRW -3.2% -74 KRW 887,698 QTUM
코인원
 • 2,252 KRW
 • 1.83 USD
▲ +5.2% +111 KRW -3.3% -77 KRW 141,367 QTUM
빗썸
 • 2,257 KRW
 • 1.84 USD
▲ +5.0% +107 KRW -3.1% -72 KRW 298,582 QTUM
바이낸스
 • 2,333 KRW
 • 1.90 USD
▲ +6.6% +145 KRW 3,846,303 QTUM
비트지
 • 2,334 KRW
 • 1.90 USD
▲ +7.7% +167 KRW 2,806,536 QTUM
EOS
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
업비트
 • 3,335 KRW
 • 2.72 USD
▼ -0.3% -10 KRW -3.6% -124 KRW 2,155,869 EOS
코인원
 • 3,341 KRW
 • 2.72 USD
▲ +3.0% +96 KRW -3.4% -118 KRW 609,311 EOS
빗썸
 • 3,339 KRW
 • 2.72 USD
▲ +2.9% +94 KRW -3.5% -120 KRW 1,472,088 EOS
빗파
 • 3,471 KRW
 • 2.83 USD
▲ +5.2% +171 KRW 1,068,890 EOS
바이낸스
 • 3,453 KRW
 • 2.81 USD
▲ +4.8% +157 KRW 10,190,857 EOS
비트지
 • 3,451 KRW
 • 2.81 USD
▲ +5.2% +170 KRW 19,731,741 EOS
ESN
거래소 시세 변동(24h) 거래량(24h)
비트지
 • 3 KRW
 • 0.003 USD
▼ 0.0% 0.000 KRW 0 ESN
List of Articles
번호 분류 제목 추천 수 조회 수 글쓴이 날짜
59118 채굴 채굴기 관리 프로그램이나 다른방법 있나요 알려주세요 1 update 0 125
쌀밥
21:19:30
59117 채굴 [채굴수익율] 이더 4% 레이븐 -15% 비골 -32% 그린 -34% (P106-100) 3 updatefile 4 177
숨은큰손
20:28:49
59116 채굴 지금 마풀허 이클 출금안되는건가요?? 1 0 123
카쿠
12:49:57
59115 마풀허 이클 채굴되는 것 맞나요? 9 file 0 166
콘알트
12:02:35
59114 채굴 31도까지 올라간다고 합니다~! 여름 준비 조언 2 0 219
차차차군
2020.06.01
59113 채굴 모네로 채굴 3 file 6 454
엘카
2020.05.31
59112 채굴 이더 가격올라서 좋은데..마풀허는 20%가까히..ㅠ 15 update 1 659
라미
2020.05.31
59111 채굴 인텔 코어i9-10세대 10900K 모네로 채굴 테스트 해봤습니다. 4 file 2 470
천사표
2020.05.30
59110 채굴 선배님들..sc1 초기화후 로그인.. 0 159
라미
2020.05.30
59109 채굴 이더 클레 쓰는데 대안 프로그램 추천 부탁드립니다. 2 0 366
차차차군
2020.05.29
59108 채굴 1080ti 채굴하시는분? 8 0 467
짜장
2020.05.29
59107 채굴 p106-090 3g카드로 어떤코인을 케야할까요.. 2 0 319
곰장군
2020.05.29
59106 채굴 나이스해쉬 질문드립니다. 1 0 181
나콰드리아
2020.05.29
59105 질문 채굴 되고 있는건가요....ㅠㅠ 1 file 0 260
세인
2020.05.29
59104 모네로 보상안 발표는 언쩨쯤? 3 0 218
Stims
2020.05.28
59103 채굴 삭제한 글입니다 0 139
천사표
2020.05.28
59102 채굴 오늘 레이븐코인 어떤가요? 1 0 250
뿌리깊은나무
2020.05.28
59101 채굴 오랜만에 찾아본 ROI COIN 정책이 바뀌었네요. 8 file 1 250
힘들어요님
2020.05.28
59100 아이뒤가자꾸바꿔서 다른아이뒤로채굴하네요.. 3 file 0 127
막장블랙스토리
2020.05.28
59099 채굴 여름이 왔내요 2 0 187
1초초봉1
2020.05.28
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 2956 Next
/ 2956
default debug random = 1 / type = LIST / detected = LIST